" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......
 
     
ศูนย์จำหน่ายพันธุ์ไม้ อบต.หนองขอน ตั้งอยู่บริการพืนที่ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งปลีกและส่ง บนพื้นที่ 5 ไร่ ศูนย์พันธุ์ไม้อบต.หนองขอน
เป็นศูนย์พันธุ์ไม้แหล่งไม้ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างจังหวัด..
     

ติดต่อเรา :: 225 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :: 045- 344056 โทรสาร 045-344276

 
 
 
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000