" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 

:: แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ::
แกรนด์แคนยอน บ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี

     พื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่า "บึงหนองโคตร" เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เดิมมีชื่อว่า "บึงแสนโคตร" ซึ่งเชื่อกันว่า บึงนี้เป็นบึงน้ำดั้งเดิมเมื่อสมัยโบราณของชาวบ้านหนองไหล ซึ่งใช้ทำมาหากินดำรงชีพ ส่วนชื่อแสนโคตรนั้น เล่ากันว่า เป็นชื่อของพญาช้างสารขนาดใหญ่ มีพละกำลังมหาศาล รูปร่างน่าเกรงขาม ใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ดื่มกินและเล่นน้ำ ซึ่งชาวบ้านแถวนี้ให้ความเคารพนับถือ และจะไม่ใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ เวลาที่พญาช้างแสนโคตรมาเล่นหรือดื่มน้ำปล่อยให้เล่นได้ตามสบาย
  

  การเดินทางไปแกรนด์แคนยอนเมืองอุบล "บึงแสนโคตร" ให้ใช้ถนนแจ้งสนิท แล้วเข้าทางด้านค่ายลูกเสือหนองไหล ประมาณ 2 กม. ถึงวัดหนองจานไหล จะเจอตลาดซ้ายมือ แล้วจะมีซอยเล็กทางดินแดงเข้าไป เลี้ยวซ้ายไปอีกแค่ 500 เมตร ก็จะถึงแกรนด์แคนยอน (เมืองอุบล) แล้วค่ะ
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......
<<<<<<<<<<<<<   ข่าวประกาศ อบต.หนองขอน >>>>>>>>>>>>  
 
 
 
<<<<<<<<<<<<<   หนังสือราชการ >>>>>>>>>>>>  
 
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000