" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......
 
   
ที่ตั้ง ::

ตำบลหนองขอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระยะห่างประมาณ  18  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  54  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  33,765  ไร่   

   
ลักษณะภูมิประเทศ ::
  สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตามแนวเขตตอนใต้ของตำบล มีลักษณะเป็นเนินดินริมฝั่งน้ำ พื้นที่ค่อนข้างราบและมีพื้นที่ราบลุ่มภายในตำบล มีลำห้วยกระจายอยู่ไม่มาก และมีลำเซบายไหลผ่านแนวเขตด้านใต้ และตะวันตกของตำบล
   
ลักษณะอาณาเขต ::

ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลปะอาว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
  ทิศใต้มีเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลแจระแม และตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก และตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
   

เขตการปกครอง :: ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้

 

1. หมู่ที่  1  บ้านหนองไหล
2. หมู่ที่  2  บ้านหนองไหล
3. หมู่ที่  3  บ้านทุ่งขุนใหญ่
4. หมู่ที่  4  บ้านจานไหล
5. หมู่ที่  5  บ้านเชือก
6. หมู่ที่  6  บ้านหนองขอน
7. หมู่ที่  7  บ้านหนองช้าง
8. หมู่ที่  8  บ้านดอนชี

9. หมู่ที่  9  บ้านหนองไฮ
10. หมู่ที่  10  บ้านหนองขอน
11. หมู่ที่  11  บ้านทุ่งบูรพา
12. หมู่ที่  12  บ้านหนองไหล
13. หมู่ที่  13  บ้านพรานบุญ
14. หมู่ที่  14  บ้านนาทุ่งมั่ง
15. หมู่ที่   15  บ้านหนองขอน
   
ประชากร:: ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ รวม  9,171  คน
แยกเป็นชาย  4,611  คน หญิง  4,560 คน จำนวนผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 50.27  จำนวนผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ  49.72  ของประชากรทั้งหมด

ลำดับที่

บ้าน

หมู่ที่

ประชากร

รวม

จำนวน
ครัวเรือน

(ชาย)

(หญิง)

1

หนองไหล

1

204

236

440

134

2

หนองไหล

2

315

329

644

163

3

ทุ่งขุนใหญ่

3

465

504

969

270

4

จานไหล

4

259

252

511

140

5

เชือก

5

253

263

516

139

6

หนองขอน

6

374

361

735

177

7

หนองช้าง

7

336

332

668

380

8

ดอนชี

8

279

300

579

172

9

หนองไฮ

9

261

298

559

177

10

หนองขอน

10

497

483

980

239

11

ทุ่งบูรพา

11

339

311

650

214

12

หนองไหล

12

225

203

428

102

13

พรานบุญ

13

166

138

304

82

14

นาทุ่งมั่ง

14

185

163

348

100

15

หนองขอน

15

176

184

360

84

 

ทะเบียนบ้านกลาง/
ทะเบียนบ้านคนไปต่างประเทศ

0

277

203

480

2

รวม

15

4,611

4,560

9,171

2,575

   

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ::

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และยังมีประชากรบางส่วน
รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพด้านหัตถกรรม โดยการจักสาน ทอผ้า เพื่อไว้ขายและไว้ใช้ในครัวเรือน
   

ข้อมูลด้านสังคม ::

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี   จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  จำนวน 3 แห่ง
โรงพยาบาลประจำตำบล  จำนวน 2 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  จำนวน 1 แห่ง
สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี  จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  จำนวน 1 แห่ง
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน  1 แห่ง

 
 
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000