" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......

       
 
สิบเอกสัญชัย เอี่ยมสะอาด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
 
     
 
นายศักดา หมายดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 รองประธานสภา
 
       

นางอำภาวรรณ์ ภาระพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นางวนิดา พูนเพิ่ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายสายยน บุญสร้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นางบัวลา พูนเพิ่ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
       

นายทองลา สิทธิภักดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายจำปี เงาเพชร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายบุญจันทร์ พันธ์คำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นางวาสนา บุญสร้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
       

นายจร สาครรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายภูริทัตร์ สายสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายบุญเหลือ สายสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นางประไพ สายสุข
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6

นางวันดี อุดมศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นางสำราญ พวงจำปา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายประดิษฐ์ สูงสุมาลย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

สิบเอกสัญชัย เอี่ยมสะอาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายวิชัย ตะนุมาตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายสง่า เอื้อทาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายปรัชญา นนทะการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายบุญหลาย แว่นแคว้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายบุญมี กองสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายแสงทอง ไชยชนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายศักดา หมายดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

นายสรวันชัย กองสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
       


นางเกษร สบายใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

นางเทียมจันทร์ วระเวทย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
 
       

นายทองบ่อ ทัพธานี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นายทองอินทร์ ศรีสมุทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นายบุญมี แก่นการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

นายสมศักดิ์ แก่นการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
       

 
" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000