" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......

 
สำนักปลัด :: รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามราชการกำหนด
โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานคือ 1. งานบริหารทั่วไป :: 2. งานนโยบายและแผน :: 3. งานการเจ้าหน้าที่ :: 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
 
นายบุญธรรม วงศ์ศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายภาณุมาศ ภาคสีดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
 
     
 
นางรัชนีวรรณ รักเอี่ยมสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
งานบริหารทั่วไป
 
นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

นางกัญญณัช ป้องสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป

นางพัทยา พูดเพราะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายตระกูล วาระสุข
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวอุมาพร โครตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรอุสา นารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศิริชัย บุญศิริ
คนสวน (ผู้มีทักษะ)

นายบุญจันทร์ คูณสว่าง
พนักงานสูบน้ำ (ผู้มีทักษะ)

นายบุญมี เงาเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย บุญศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม กัลปพฤกษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายพายัพ นนทการ
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ รินทอง
คนงานประจำรถขยะ
 

       
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
   
  นางสาวเพ็ญศรี ทองเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจีรนันท์ ลิ้มคงคาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
       
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
นางธัญญพัทธ์ ดวงปาดี
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริกาญจน์ พระอารักษ์
ผู้ช่วยบุคลากร
 
       
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายชตินนท์ ศิริกองบุญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นายฤทธิชัย สายสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า)

นายคุณาธิป สบายใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
 
       

 
" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000