" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......

 

กองคลัง :: รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำเงินส่ง  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานจัดทำงบทดลอง
ประจำเดือน และประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานการเงิน :: 2. งานการบัญชี :: 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ :: 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

     
   
  นางมัณฑนา พี่พิมาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางภัคนันท์ เที่ยงจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลัดดาวัลย์ รัชชูวงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพิชญ์นันท์ พระอารักษ์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชญาดา เพ็งสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปรางค์ชม จันทร์วัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางนันทิภา คำทวี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ สายสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวเจนจิรา พลศรี
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้)
     
     

 
" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000