" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..  


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  เป็นส่วนราชการหน่วยงานหนึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลฯในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good govermance) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลหนองขอน......

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม :: รับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา  เช่น  ออกรายการทางวิทยุ  โทรทัศน์  การเขียนบทความ  จัดทำวารสารหรือเอกสารต่างๆ  เป็นต้น แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งานคือ
1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
   
  นางรจนา พรหมทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางสาวชญาดา เพ็ญสุข
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวเยี่ยมรักษ์ พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางอุไรพร จารุวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2

นางสาวนงค์นุช หินผา
ครู คศ. 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3

นางสาวจำปี ดีวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10


นางสาวเกษร สัตย์ธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2

นางมณฑิรา นนทการ
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3

นางสมพร วรอนุ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน

นางสาวสุมาลี สบายใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2

นางสาวสายบัว ดาศรี
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3

นางสาวปราณี พาชอบ
ผู้ดูแลเด็ก
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10

นางทัศนีย์ อร่ามศรี
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2

นางสาวสุพิศ พูลเพิ่ม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3

นางราตรี บุญทวี
ผู้ดูแลเด็ก
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10
 
นางสาวลลิตา ขันธุลา
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 2
 

 
" หนองขอนบึงบัวงาม   ลือนามเครื่องจักสาน   ศูนย์พันธุ์ไม้งามตระการ   อนุรักษ์งานประเพณี   ค่ายลูกเสือมีมาตรฐาน   วิชาการเกษตรนำ   ศูนย์กีฬาพาสุขล้ำ   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"..
 
©2014  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000